محصولات جدید

دمبل شش ضلعی 2.5 کیلوگرمی
 • جدید

دمبل شش ضلعی 2.5 کیلوگرمی

قیمت 75٬000 ‎تومان

دمبل شش ضلعی 2.5 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی ...

دمبل شش ضلعی 2.5 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار مقاوم خواهد بود.

دسته دمبل ستاره ای 40 سانتی...
 • جدید

دسته دمبل ستاره ای 40 سانتی متر

قیمت 24٬000 ‎تومان

دسته دمبل ستاره ای 40 سانتی متر مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای ...

دسته دمبل ستاره ای 40 سانتی متر مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های متغیر به کار می رود. 

دمبل بانوان 750 گرمی
 • جدید

دمبل بانوان 750 گرمی

قیمت 14٬500 ‎تومان

دمبل بانوان 750 گرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار ...

دمبل بانوان 750 گرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار مقاوم خواهد بود. 

دمبل بانوان 1.5 کیلوگرمی
 • جدید

دمبل بانوان 1.5 کیلوگرمی

قیمت 29٬500 ‎تومان

دمبل بانوان 0.5 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار ...

دمبل بانوان 0.5 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار مقاوم خواهد بود. 

دمبل بانوان 4 کیلوگرمی
 • جدید

دمبل بانوان 4 کیلوگرمی

قیمت 67٬000 ‎تومان

دمبل بانوان 4 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار ...

دمبل بانوان 4 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار مقاوم خواهد بود.

دمبل بانوان 3 کیلوگرمی
 • جدید

دمبل بانوان 3 کیلوگرمی

قیمت 52٬000 ‎تومان

دمبل بانوان 3 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار ...

دمبل بانوان 3 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار مقاوم خواهد بود.

دمبل بانوان 2 کیلوگرمی
 • جدید

دمبل بانوان 2 کیلوگرمی

قیمت 36٬000 ‎تومان

دمبل بانوان 2 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار ...

دمبل بانوان 2 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار مقاوم خواهد بود.

دمبل بانوان 1 کیلوگرمی
 • جدید

دمبل بانوان 1 کیلوگرمی

قیمت 18٬500 ‎تومان

دمبل بانوان 1 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار ...

دمبل بانوان 1 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار مقاوم خواهد بود.

دمبل بانوان 0.5 کیلوگرمی
 • جدید

دمبل بانوان 0.5 کیلوگرمی

قیمت 12٬500 ‎تومان

دمبل بانوان 0.5 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار ...

دمبل بانوان 0.5 کیلوگرمی دارای کیفیت و دوام بسیار عالی می باشد و در برابر ضربات احتمالی بسیار مقاوم خواهد بود. 

دسته دمبل واشری
 • جدید

دسته دمبل واشری

قیمت 21٬000 ‎تومان

دسته دمبل واشری مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های متغیر ...

دسته دمبل واشری مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های متغیر به کار می رود. 

دسته دمبل ستاره ای
 • جدید

دسته دمبل ستاره ای

قیمت 23٬000 ‎تومان

دسته دمبل ستاره ای مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های ...

دسته دمبل ستاره ای مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های متغیر به کار می رود. 

دسته دمبل حرفه ای
 • جدید

دسته دمبل حرفه ای

قیمت 70٬000 ‎تومان

سته دمبل حرفه ای مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های متغیر ...

سته دمبل حرفه ای مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های متغیر به کار می رود.